Проекти                                      

Projekte  

Projektet e Inspektoratit Shtetëror Administrativ                  

Легислатива - Државен управен инспекторат

Legjislacioni 

Ligje, rregullore, rregullore dhe akte të tjera ligjore sipas të cilave funkcionon Inspektorati shtetëror Administrativ

 

Извештаи

Raportet

Raportet mujore, tremujore dhe vjetore mbi punën e Inspektoratit Shtetëror Administrativ

Kontakt


Inspektorati Shtetëror Administrativ
Rr. Dame Gruev Nr.5 kat 1,1000 Shkup                                                          
Republika e Maqedonis së Veriut                                                                   
Tel: +389 2 3223 965
E-posta: duinspektorat@mioa.gov.mk

 

Dokumentet 


Konpetencat    


Inspektimi administrativ përfshin mbikëqyrjen  e zbatimit të ligjit të Përgjithshëm të Procedurës Administrative, Ligjit për Mbykëqyrjen e Inspektimit dhe ligjeve të tjera  që përmbajnë dispozita mbi procedurën administrative.

Inspektimi administrativ mbikëqyr  zbatimin e dispozitave të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik,Ligjit për nëpunësit administrativë  dhe Ligjit për ndalimin dhe parandalimin e ushtrimit të veprimtarive të pa regjistruara,në përputhje me ligjin.

Inspektimi administrativ mbikqyr gjithashtu zbatimin e rregullave mbi punën e zyrës.

Më shumë.....