ДИРЕКТОР

Кети Василеска

Директор на Државен управен инспекторат

Е-пошта: keti.vasileska@mioa.gov.mk
Тел: +389 2 3223 965

 

Лични податоци

• Место на раѓање: Гостивар, Република Северна Македонија

• Националност: Македонка

• Образование: Дипломиран правник со положен правосуден и нотарски испит.

• Работно искуство:

    - Основен суд Гостивар и Државно правобранителство на РСМ за подрачјето на Основен суд Гостивар ( септември 2007-август 2008 година) - волонтер

    - Нотарска канцеларија, Нотар Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар (август 2008 - мај 2014 година) -приправник, стручен соработник.

    - Нотарска канцеларија, Нотар Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар (јуни 2014 - јануари 2017 година) - помошник нотар

    - Централен регистар на Република Северна Македонија (октомври 2018- тековно)- советник за планирање, развој и меѓународна соработка-о.е за квалитет Дополнителни информации

• Положен нотарски испит 13.03.2014 година

• Положен правосуден испит 08.02.2013 година

• Сертификат за интерен аудитор за ISO стандарди.

• Сертификати за обука од областа на заштитата на личните податоци.

• Познавање на јазици:

    - Англиски