Пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Флоре Ставревска

e-пошта: flore.donevska@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 322 387

 

Согласно член 12 од Законот за пристап до информации од јавен карактер

„(1) Барателот пристап до информацијата  може да бара усно, писмено или електронски.

(2) Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информации и тоа усно, во писмена форма или во електронска форма.

(3) Секој барател врз основа на барањето има право на пристап до информација од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис, фотокопија или електронски запис.“

Рокот за постапување по Барањата за пристап до информации од јавен карактер пропишан со член 21 од Законот за пристап до информации од јавен караткер е „веднаш, односно најдоцна во рок до 20 дена од приемот на барањето“

Листа на информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

 

Барања и одлуки 2023 година

Барања и одлуки 2022 година

Барања и одлуки 2021 година

Барања и одлуки 2020 година

 

Надлежност

Контакт

Директор

Заштитено внатрешно пријавување

Вработени во Државниот управен инспекторат

Легислатива

Организација

Програми, стратегии, планови

Буџет

Јавни набавки

Извештаи

Инспекциски акти