Проекти

Проекти

Проекти на Државниот управен инспекторат

Легислатива - Државен управен инспекторат

Легислатива

Закони, прописи, правилници и останати правни акти според кои работи Државниот управен инспекторат.

Извештаи

Извештаи

Месечни, квартални и годишни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат

КонтактДржавен управен инспекторат

ул. Даме Груев бр.5 кат 1
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Телефон:
+389 2 3225 949

Е-пошта: duinspektorat@mioa.gov.mk

Надлежности


Државниот управен инспекторат согласно член 4 став 2 од Законот за управната инспекција („Сл.весник на РМ“ бр. 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014 и 33/2015) е орган во состав на Министерството за информатичко општество и администрација со својство на правно лице, со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.
        Надлежностите на Државниот управен инспекторат се утврдени во Законот за управната инспекција („Сл.весник на РМ“ бр. 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014 и 33/2015), според кој управната инспекција врши надзор над примената на одредбите од:

  • Закон за општата управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка.
  • Закон за инспекциски надзор („Сл.весник на РМ“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015).
  • Закон за управната инспекција („Сл.весник на РМ“ бр. 69/2004, 22/2007, 15/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014 и 33/2015).
  • Закон за постапување по претставки и предлози („Сл.весник на РМ“ бр. 82/2008 и 13/2013).

Повеќе...