Буџет

Буџет на Државниот управен инспекторат

Годишна сметка на Државниот управен инспекторат

Релизација на буџет на Државниот управен инспекторат