Пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Флоре Ставревска

e-пошта: flore.donevska@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 322 387

 

Согласно член 12 од Законот за пристап до информации од јавен карактер

„(1) Барателот пристап до информацијата  може да бара усно, писмено или електронски.

(2) Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информации и тоа усно, во писмена форма или во електронска форма.

(3) Секој барател врз основа на барањето има право на пристап до информација од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис, фотокопија или електронски запис.“

Рокот за постапување по Барањата за пристап до информации од јавен карактер пропишан со член 21 од Законот за пристап до информации од јавен караткер е „веднаш, односно најдоцна во рок до 20 дена од приемот на барањето“

 

Листа на информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации