КОНТАКТ

Државен управен инспекторат

Адреса: ул. Даме Груев бр.5 кат 1
1000 Скопје

Тел: +389 2 3225 949

e-пошта: duinspektorat@mioa.gov.mk

Контакт со вработените во Државниот управен инспекторат


Лица задолжени за информации од јавен карактер:

Божидар Секуловски
e-пошта: bozidar.sekulovski@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 321 833

Флоре Ставревска
e-пошта: flore.donevska@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 322 387

Листа на информации од јавен карактер

Офицер за заштита на личните податоци

Божидар Секуловски
е-пошта: bozidar.sekulovski@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 321 833