Проекти

Проекти 

Проекти на Државниот управен инспекторат                                              

 

Легислатива - Државен управен инспекторат

Легислатива 

Закони, прописи, правилници и останати правни акти според кои работи Државниот управен инспекторат.

 

Извештаи

ИЗВЕШТАИ 

Месечни, квартални и годишни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат

 

Надлежности


Управната инспекција го опфаќа надзорот над примената на Законот за општата управна постапка, Законот за инспекциски надзор и другите закони што содржат одредби за управната постапка.

Управната инспекција врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност, согласно со закон.

Управната инспекција врши надзор и над извршувањето на прописите за канцелариското работење.

Повеќе...