Вести

Извештај од мониторинг на Владата на РСМ, министерствата и органите во состав за 2023 година

 

Обуки „Е-инспектор“

Одржан заеднички работен состанок меѓу Инспекциски совет, Државниот пазарен инспекторат, Државниот управен инспекторат и Државниот инспекторат за труд   14.07.2021 година

Инспекцискиот совет организираше работен состанок со претставници од Инспекторатот за употреба на јазиците и Државниот управен инспекторат   21.01.2021 година

Средба меѓу Инспекцискиот совет и претставници на Државниот управен инспекторат, Државниот инспекторат за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, Инспекторатот за употреба на јазиците 25.05.2022 година

Одржан форум за стратешки насоки во инспекцискиот надзор и примена на Законот за инспекциски надзор 29-30.06.2022 година

Одржан првиот состанок на Управниот одбор на министерскиот систем на МИОА за спроведување на процесот за реорганизација 22.07.2022