Интегритет

Лица за интегритет

Овластено лице за водење евиденција и грижа за прием, складирање и чување на подароците