Овластено лице за водење евиденција и грижа за прием, складирање и чување на подароците

Овластено лице за водење евиденција и грижа за прием, складирање и чување на подароците во Државниот управен инспекторат

Милена Стаменковиќ
Раководител на одделение за човечки ресурси и административна и информатичка поддршка
Ул. "Даме Груев бр. 5/1-кат 1
1000 Скопје, Република Македонија

тел : 071/258-875
е-пошта:  milena.stamenkovikj@mioa.gov.mk