Лица за интегритет

Лица за интегритет

Елена Кареска
Генерален  инспектор

Државен управен инспекторат
ул. "Даме Груев бр. 5/1-кат 1
1000 Скопје, Република Македонија

тел: 071/322247
е-пошта: elena.karevska@mioa.gov.mk 

Милена Стаменковиќ
Раководител на одделение за човечки ресурси и административна и информатичка поддршка

Државен управен инспекторат
ул. "Даме Груев бр. 5/1-кат 1
1000 Скопје, Република Македонија

тел : 071/258-875
е-пошта:milena.stamenkovikj@mioa.gov.mk