КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Преглед на телефонски броеви и е-адреси на вработените
во Државниот управен инспекторат


Работно место Име и презиме Е-адреса Службен телефон
Главен инспектор Цветан Ангелески cvetan.angeleski@mioa.gov.mk 070 306 176
Управен инспектор Куманово Вадедин Раими vadedin.raimi@mioa.gov.mk 071 312 547
Управен инспектор Кратово Тодорка Димитриева todorka.dimitrieva@mioa.gov.mk 071 322 034
Управен инспектор Велес Наил Мефаиловски nail.mefailoski@mioa.gov.mk 071 322 029
Управен инспектор Крива Паланка Стојна Ангеловска stojna.angelovska@mioa.gov.mk 071 322 432
Управен инспектор Неготино Даниела Анѓелковска daniela.angjelkovska@mioa.gov.mk 071 322 461
Управен инспектор Пробиштип Мирјана Ѓоргиевска mirjana.gjorgievska@mioa.gov.mk 071 322 098
Управен инспектор Скопје Елена Каревска elena.karevska@mioa.gov.mk 071 322 247
Управен инспектор Скопје Каролина Стојановска Богдановска karolina.stojanovska.bogdanovska@mioa.gov.mk 071 322 291
Управен инспектор Скопје Ана Михајловска ana.mihajlovska@mioa.gov.mk 071 248 241
Виш инспектор на Одделение Струмица Борис Најдовски boris.najdovski@mioa.gov.mk 071 248 243
Управен инспектор Струмица Ѓорги Чукарски gjorgi.chukarski@mioa.gov.mk 071 322 125
Управен инспектор Кочани Спирко Стевановски spirko.stevanovski@mioa.gov.mk 071 321 987
Управен инспектор Свети Николе Убавка Динева ubavka.dineva@mioa.gov.mk 071 322 215
Управен инспектор Валандово Наташа Ѓоргиева nataska.gorgieva@mioa.gov.mk 071 322 313
Управен инспектор Валандово Ана Попова ana.popova@mioa.gov.mk 071 322 365
Управен инспектор Делчево Софрон Ѓоргиевски sofron.gjorgievski@mioa.gov.mk 071 321 817
Управен инспектор Кавадарци Маре Лалкова mare.lalkova@mioa.gov.mk 071 321 846
Управен инспектор Прилеп Тодорка Ачкоска todorka.achkoska@mioa.gov.mk 071 322 183
Управен инспектор Крушево Вера Трајчулевска vera.trajchulevska@mioa.gov.mk 071 322 295
Управен инспектор Битола Снежана Дранговска snezana.drangovska@mioa.gov.mk 071 322 373
Управен инспектор Битола Томе Стојчев tome.stojcev@mioa.gov.mk 070 363 047
Соработник Божидар Секуловски bozidar.sekulovski@mioa.gov.mk 071 321 833
Управен инспектор Ресен Зора Табаковска zora.tabakovska@mioa.gov.mk 071 322 378
Управен инспектор Охрид Весна Лекоска vesna.lekoska@mioa.gov.mk 071 322 453
Помлад соработник информатичар за одд. Битола Флоре Ставревска (Донева)-Ресен flore.donevska@mioa.gov.mk 071 322 387
Виш инспектор на Одделение - Гостивар Шефит Весели shefit.veseli@mioa.gov.mk 071 248 245
Управен инспектор Гостивар Емши Ејупи emsi.ejupi@mioa.gov.mk 071 322 491
Управен инспектор Кичево Билјана Грујовска biljana.grujovska@mioa.gov.mk 071 321 970
Управен инспектор Кичево Васко Јончевски vasko.jonchevski@mioa.gov.mk 071 321 980
Управен инспектор Македонски Брод Живко Столески zivko.stoleski@mioa.gov.mk 071 322 479
Управен инспектор Струга Измие Хани izmie.hani@mioa.gov.mk 071 322 261
Управен инспектор Тетово Флорина Салиу florina.saliu@mioa.gov.mk 071 322 260
Соработник Тетово Фаница Николовска fanica.nikoloska@mioa.gov.mk 071 312 561