КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Преглед на телефонски броеви и е-адреси на вработените
во Државниот управен инспекторат


Работно место Седиште Име и презиме Е-адреса Службен телефон
Виш инспектор на Одделение за инспекциски надзор за Североисточен регион Скопје Борис Најдовски boris.najdovski@mioa.gov.mk 071 248 243
Виш инспектор на Одделение за инспекциски надзор за Југозападен регион Гостивар Шефит Весели shefit.veseli@mioa.gov.mk 071 248 245
Советник управен инспектор Куманово Вадедин Раими vadedin.raimi@mioa.gov.mk 071 312 547
Советник управен инспектор Кратово Тодорка Димитриева todorka.dimitrieva@mioa.gov.mk 071 322 034
Советник управен инспектор Велес Наил Мефаилоски nail.mefailoski@mioa.gov.mk 071 322 029
Советник управен инспектор Скопје Елена Кареска elena.karevska@mioa.gov.mk 071 322 247
Советник управен инспектор Скопје Каролина Стојановска Богдановска karolina.bogdanovska@mioa.gov.mk 071 322 291
Советник управен инспектор Скопје Ана Михајловска ana.mihajlovska@mioa.gov.mk 071 248 241
Советник управен инспектор Кочани Спирко Стевановски spirko.stevanovski@mioa.gov.mk 071 321 987
Советник управен инспектор Свети Николе Убавка Динева ubavka.dineva@mioa.gov.mk 071 322 215
Советник управен инспектор Валандово Ана Попова ana.popova@mioa.gov.mk 071 322 365
Советник управен инспектор Делчево Софрон Ѓорѓиевски sofron.gjorgievski@mioa.gov.mk 071 321 817
Советник управен инспектор Битола Снежана Дранговска snezana.drangovska@mioa.gov.mk 071 322 373
Советник управен инспектор Битола Томе Стојчев tome.stojcev@mioa.gov.mk 070 363 047
Советник управен инспектор Охрид Весна Лекоска vesna.lekoska@mioa.gov.mk 071 322 453
Советник управен инспектор Гостивар Емши Ејупи emsi.ejupi@mioa.gov.mk 071 322 491
Советник управен инспектор Кичево Билјана Грујовска biljana.grujovska@mioa.gov.mk 071 321 970
Советник управен инспектор Струга Измие Хани izmie.hani@mioa.gov.mk 071 322 479
Советник управен инспектор Тетово Флорина Салиу Илази florina.saliu@mioa.gov.mk 071 322 260
Советник управен инспектор Куманово Неџмедин Сејдија nedzmedin.sejdija@mioa.gov.mk 070 363 032
Самостоен управен инспектор Крива Паланка Стојна Ангеловска stojna.angelovska@mioa.gov.mk 071 322 432
Самостоен управен инспектор Неготино Даниела Анѓелковска daniela.angjelkovska@mioa.gov.mk 071 322 461
Самостоен управен инспектор Пробиштип Мирјана Ѓоргиевска mirjana.gjorgievska@mioa.gov.mk 071 322 098
Самостоен управен инспектор Струмица Ѓорѓи Чукарски gjorgi.chukarski@mioa.gov.mk 071 322 125
Самостоен управен инспектор Валандово Наташка Ѓоргиева nataska.gorgieva@mioa.gov.mk 071 322 313
Самостоен управен инспектор Кавадарци Маре Лалкова mare.lalkova@mioa.gov.mk 071 321 846
Самостоен управен инспектор Крушево Вера Трајчулевска vera.trajchulevska@mioa.gov.mk 071 322 295
Самостоен управен инспектор Ресен Зора Табаковска zora.tabakovska@mioa.gov.mk 071 322 378
Самостоен управен инспектор Кичево Васко Јончевски vasko.jonchevski@mioa.gov.mk 071 321 980
Самостоен управен инспектор Македонски Брод Живко Столевски zivko.stolevski@mioa.gov.mk 071 322 479
Самостоен управен инспектор Скопје Божидар Секуловски bozidar.sekulovski@mioa.gov.mk 071 321 833
Помлад соработник за информатичка поддршка Ресен Флоре Ставревска flore.donevska@mioa.gov.mk 071 322 387
Помлад соработник Тетово Линда Рифати linda.rifati@mioa.gov.mk 072 565 128
Помлад соработник Скопје Самет Авдиу samet.avdiu@mioa.gov.mk
Помлад соработник Струга Сеат Тајроски seat.tajroski@mioa.gom.mk