ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Цветан Ангелески

Е-пошта на Државен управен инспекторат: duinspektorat@mioa.gov.mk

Телефон на Државен управен инспекторат: +389 2 3223 965


Контакт за лица со инвалидност:

Ана Михајловска

тел: 071 248 241

e-mail: ana.mihajlovska@mioa.gov.mk