ДИРЕКТОР

Директор на Државен управен инспекторат

Ромео Деребан е роден на 06 Декември 1956 година во Охрид.
Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ - Скопје.
Во своето триесетгодишно работно искуство, пред да биде именуван од Владата на Република Македонија за директор на Државниот управен инспекторат, работел на повеќе работни места и вршел повеќе одговорни функции:

 • Советник во Управата за имотно-правни работи-Подрачно одделение Струга и Охрид;
 • Директор на управата за јавни приходи-Подрачно одделение Струга;
 • Градоначалник на Општина Струга
 • Директор на Инспекторатот за локална самоуправа-Министерство за локална самоуправа Скопје;
 • Независен член на одбор на директори на АД „Македонски телекомуникации“ Скопје;
 • Член на управен одбор на Заедница на единиците на локалната самоуправа Скопје;
 • Претседател на управен одбор на Национална установа „Браќа Миладиновци“- Струга;
 • Член на управен одбор на Народен музеј „Никола Незлобински“-Струга;
 • Претседател на Совет на работна заедница на Општина Струга;
 • Член на издавачкиот совет на Билтенот на здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија;
 • Претседател на управниот одбор на АМД-Струга.

Во својата долгогодишна работа учествувал на многу обуки како учесник и едукатор и се здобил со поголем број на сертификати и признанија од областа на правото и менаџментот.

Телефон:    +389 2 3224 576

Е-пошта:    romeo.dereban@mioa.gov.mk